Advertisement 1a
Tiếp tục lấy ý kiến về cơ chế tiền lương với cơ quan báo chí – Tạp chí Kinh tế quốc tế

0918618839

Tiếp tục lấy ý kiến về cơ chế tiền lương với cơ quan báo chí

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được phản ánh về khó khăn của cơ quan báo chí khi thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC, trong đó có nội dung về cách tính chi phí tiền lương khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tien Luong

 

Theo Thông tư số 150/2010/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí, chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của báo là số tiền lương báo thực trả cho người lao động, có chứng từ hợp lệ, hợp pháp. Do đó, Thông tư 19/2023/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ nội dung tại Thông tư 150/2010 cũng có nghĩa là bãi bỏ quy định trên.

 

Chia sẻ với Báo Đấu thầu về nội dung này, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế – tài chính cho rằng, cần phân định rõ cách tính chi phí hoạt động để tính thuế với cơ quan báo chí. Theo đó, với các cơ quan báo chí tự chủ tài chính và được xác định là đối tượng của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì về nguyên tắc, chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của báo là số tiền lương báo thực trả cho người lao động, có chứng từ hợp lệ, hợp pháp.

 

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), ngày 27/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

 

Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL bổ sung nhiều quy định mới về cơ chế tài chính của đơn vị SNCL.

 

Theo đó, kể từ thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1) và đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2) được trả lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp.

 

Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (nhóm 3), đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 4) chi trả tiền lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo tiền lương theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị SNCL; chi tiền công theo hợp đồng, vụ việc (nếu có).

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW thì đơn vị SNCL chi trả tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị SNCL; chi tiền công theo hợp đồng, vụ việc (nếu có).

 

Ngày 19/6/2013, Quốc hội ban hành Luật Thuế giá trị gia tăng 2013 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008/QH12. Theo đó, quy định tại Thông tư số 150/2010/TT-BTC không còn phù hợp với quy định của các luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Ngày 3/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 150/2010/TT-BTC.

 

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị SNCL trong năm 2022, hiện nay Bộ Tài chính đang tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị liên quan để rà soát, sửa đổi bổ sung quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL.

 

Bộ Tài chính rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, trong đó có ý kiến về cơ chế tiền lương theo cơ chế như doanh nghiệp phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp để trình Chính phủ ban hành (dự kiến trong tháng 12/2023).