Advertisement 1a
Hội thảo khoa học quốc gia “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” – Tạp chí Kinh tế quốc tế

0918618839

Hội thảo khoa học quốc gia “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Ngày 14/4 tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”.

 

Hội thảo khoa học được tổ chức theo chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an và Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Loi

GS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được Bộ Chính trị khóa XII ban hành ngày 22/10/2018.

 

Hội thảo cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyên và Học viện Cảnh sát nhân dân cũng như các cơ quan, đơn vị trong cả nước; từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong tình hình mới.

 

Đây là dịp để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các nhà quản lý bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về những kết quả đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là đưa ra các giải pháp hiệu quả để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù trong tình hình hiện nay.

 

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 170 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo. Các tham luận đề cập đến những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm liên quan đến thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

 

Các tham luận đề cập đến những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm liên quan đến thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung chủ yếu như: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những vấn đề đặt ra, giải pháp và kiến nghị về nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

 

Kết quả hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Cảnh sát nhân dân cũng như các cơ quan, đơn vị trong cả nước; từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong tình hình mới.

 

Phạm Giang