Khuyết điểm, tồn tại trong quản lý rừng và đất rừng

 

Theo KLTT, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phối hợp tuyên truyền, tuần tra quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai; áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

KLTT cũng chỉ ra nhiều khuyết điểm, hạn chế tại doanh nghiệp này. Cụ thể: Công tác quản lý rừng và đất rừng còn thiếu kiểm tra đã để Công ty Duy Tân khai hoang lấn sang một số vị trí đất trống nằm ráp ranh với vị trí UBND tỉnh Kon Tum cho phép chuyển đổi sang trồng cao su với diện tích 149,97 ha từ trước năm 2016 nhưng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy không kịp thời phát hiện để xử lý.

Trong lâm phần của Công ty có 139,27 ha bị các hộ dân thuộc Làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia lai sang xâm canh từ trước năm 2009 đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT ) tham mưu giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Công ty chưa chủ động kiểm tra, rà soát, báo cáo về biến động rừng, kèm theo các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng để được cập nhật diễn biến vào phần mềm cập nhật diễn biến rừng.

Về công tác trồng rừng, KLTT cũng chỉ ra những nội dung chưa phù hợp tại gói thầu chăm sóc năm thứ 3 rừng trồng thay thế năm 2020 và tại Dự án trồng thử nghiệm 3ha dòng bạch đàn Cự vĩ DH32-29 năm 2020.

 

Sai phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, sử dụng kinh phí

 

Các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô các năm 2020-2021, 2021-2022 không được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy gửi đến Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy để lấy ý kiến trước khi ban hành theo quy định.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy không ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định. Các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô còn căn cứ vào một số quy định pháp luật hết hiệu lực thi hành.

 

Sa Thay 2

 

Trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đưa vào doanh thu đối với phần diện tích 210,3 ha chưa được nghiệm thu trong tổng diện tích theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum, dẫn đến số tiền chênh lệch theo Quyết định 04/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Kon Tum nằm ngoài diện tích nghiệm thu là 85.682.457 đồng.Có nhiều khoản tạm ứng của nhân viên thời gian hoàn ứng còn kéo dài, nhiều khoản tạm ứng chưa được hoàn ứng kỳ trước nhưng đã được tạm ứng tiếp, một số nội dung tạm ứng đã hoàn thành công việc tạm ứng nhưng chưa hoàn ứng theo quy định tại Điều 22, Thông tư 200/2014/TT-BTC. Năm 2022 có phát sinh khoản thuế môn bài tuy nhiên công ty chưa tổng hợp đưa vào báo cáo gửi đoàn thanh tra.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2022, theo công ty có phát sinh là 50.779.909 đồng, tuy nhiên có nội dung ghi nhận thu từ nguồn dịch vụ môi trường rừng chưa đúng.

 

Đề nghị chấn chỉnh, khắc phục

 

Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý dứt điểm đối với diện tích 139,27 ha nằm trong khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 642, 643 do các hộ dân thuộc Làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai sang xâm canh từ trước năm 2009 đến nay.

Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy trong công tác kiểm tra, xác định nguyên nhân, thu thập và cập nhật diễn biến rừng đúng theo quy định.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại phần diện tích 149,97 ha cây cao su do Công ty Duy Tân khai hoang lấn sang lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy và trồng cao su từ trước năm 2016. Qua kết quả rà soát tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý theo quy định.

Kiến nghị Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những hạn chế, sai phạm.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra những khuyết điểm như đã nêu tại KLTT.

Về kinh tế, đề nghị Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy giảm trừ doanh thu đối với nguồn thu từ tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 với số tiền 85.682.457 đồng. Đồng thời xác định lại kết quả kinh doanh theo quy định.

 

Trần Thọ/ Theo Báo Thanh tra